“Αειφόρος

Αειφόρος ανάπτυξη

Αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Με τον όρο αυτόν περιγράφουμε τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων στο πλαίσιο της φέρουσας ικανότητας των υποστηρικτικών οικοσυστημάτων. Η αειφορία είναι μια δυναμική διαδικασία που στηρίζεται σε τρεις “πυλώνες”: την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

BACK TO TOP