“Τρόπος

Τρόπος λειτουργίας

Το Ε.Τ.Β.Α. αξιοποιεί την εξειδικευμένη τεχνογνωσία των στελεχών της διαχειρίστριας εταιρείας του στις τεχνολογίες και διαδικασίες των κλάδων στους οποίους επενδύει. Επίσης, αξιοποιεί ευρύ δίκτυο επαφών με επενδυτικούς φορείς και προμηθευτές τεχνολογίας και παραγωγικού εξοπλισμού που επίσης δραστηριοποιύνται στα ίδια πεδία.

Οι επενδύσεις του Ε.Τ.Β.Α. πραγματοποιούνται είτε κατά το στάδιο της ίδρυσης των επιχειρήσεων, είτε κατά το στάδιο της έναρξης λειτουργίας τους, είτε κατά το στάδιο επέκτασης ή αναμόρφωσής τους. Η χρηματοδοτούμενη από το Ε.Τ.Β.Α. δραστηριότητα θα πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα. Η καταστατική έδρα της επιχείρησης που χρηματοδοτείται μπορεί να είναι είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Οι επενδύσεις του Ε.Τ.Β.Α. πραγματοποιούνται με την απόκτηση κινητών αξιών, ενσώματων ή άυλων. Κατά κανόνα, οι κινητές αυτές αξίες θα είναι κοινές ή προνομιούχες μετοχές, ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, ομολογιακά δάνεια με παροχή δικαιώματος απόληψης πρόσθετης παροχής, πέραν του τόκου, κ.α.

BACK TO TOP